O firmie

Biuro Projektów Zaplecza Motoryzacji „PROZAMEX” s.c. prowadzi działalność od 1992 r. specjalizując się w opracowywaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej dla obiektów
zaplecza technicznego motoryzacji, takich jak:

 • zajezdnie samochodowe,
 • stacje obsługi samochodów ciężarowych i osobowych,
 • Stacje Kontroli Pojazdów (SKP)
 • stacje i bazy paliw,
 • warsztaty i stanowiska specjalistyczne,
 • magazyny spedycyjne,
 • budynki biurowo-socjalne i inne obiekty towarzyszące w/w obiektom.

Do zakresu naszej działalności należy również sprawowanie nadzorów autorskich i inwestorskich nad realizacją inwestycji, sporządzanie ekspertyz i opinii technicznych oraz prowadzenie pośrednictwa inwestycyjnego i sprawowanie funkcji generalnego realizatora inwestycji.

Ponadto oferujemy:

 

 • wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i remontów istniejących stacji paliw pod kątem spełnienia wymogów zawartych w odnośnych przepisach,
 • przeprowadzanie procedur uzgodnieniowych w jednostkach administracji terenowej związanych z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, wykonywanie technicznych przeglądów okresowych obiektów budowlanych oraz inwentaryzację i inspekcję sieci uzbrojenia terenu
 • opiniowanie dokumentacji projektowej pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii w grupach budownictwa powszechnego i komunalnego oraz budownictwa specjalistycznego: Komunikacja i transport.
 • opracowywanie Rejestru Ryzyk z zakresu BHP w fazie projektowej (Safety by Design)

 

B.P.Z.M. „PROZAMEX” z siedzibą przy ul. Staniewickiej 14A w Warszawie jest spółką cywilną przedsiębiorców, wpisanych  do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, Regon 012101269, NIP 524-00-17-971, reprezentowaną przez  wspólników:

inż. Dariusz Suwiński - technologia,

  - rzeczoznawca d/s bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

  nr upr. GIP 128/98 w grupach: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 4.2

mgr inż. Witold Łączewski  - instalacje elektryczne i teletechniczne; upr. nr St-350/83

             Obecnie jesteśmy jednym z niewielu biur projektów o tej specjalności na rynku, a kadra inżynierska z wieloletnim doświadczeniem gwarantuje profesjonalność i kompleksowość opracowań.

             W dniu 15 maja 2006 roku B.P.Z.M. „PROZAMEX” uzyskało akredytację Nr 1211/2006
udzieloną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy
ul. Pańskiej 81/83 w zakresie świadczenia usług doradczych na rzecz beneficjentów
Działania 2.1 „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo”
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego-Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Udzielona akredytacja dotyczy dziedziny specjalizacji: Prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej.

Szanowni Państwo !

Najbardziej znaczące w naszej dotychczasowej działalności  jest wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej i związane z realizacją pełnienie nadzorów autorskich i inwestorskich dla niżej wymienionych obiektów:

-      Baza Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig
w Słubicach - stacja obsługi samochodów ciężarowych (zestawów -ciągnik siodłowy + naczepa) o pełnym zakresie napraw i obsług, magazyn spedycyjny z częścią biurowo-socjalną i obiekty towarzyszące jak kotłownia, hydrofornia, mechaniczna oczyszczalnia ścieków, pełna infrastruktura;

1993 r.

zrealizowano

-      Magazyn spedycyjny PEKAES Multi-Spedytor sp. z o.o.  w Błoniu (ZTE we wszystkich branżach i PT - technologia, obiekt mostowy na rzece Utracie, droga dojazdowa);

1994 r.

zrealizowano

-      Automatyczne myjnie samochodowe dla:

 
-      Komendy Stołecznej Policji Warszawa ul. Karolkowa

zrealizowano

-      Urzędu Ochrony Państwa Warszawa ul. Wolska

zrealizowano

-      AUTO CONRAD Warszawa ul. Conrada (technologia, projekty
instalacyjne, place i drogi)

zrealizowano

-      P.S.M.  C. Hartwig w Słubicach - automatyczna myjnia szczotkowa uniwersalna dla samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych na bazie firmy „Kleindienst”;

zrealizowano

-      Centrum Serwisowo-Produkcyjno-Magazynowe „SERVIPOL” S.A. Warszawa, ul. Inowłodzka - Stacja obsługi dla autoryzowanego dealera „IVECO”, Zakład Bieżnikowania Opon metodą Recamic, technologia firmy Michelin

1995 r.

zrealizowano

-      PLL „LOT” S.A.  Warszawa - Specjalistyczne warsztaty zaplecza
obsługi środków transportu (warsztat kompozytów i tworzyw sztucznych, warsztat napraw sprzętu ratunkowego)

1997, 2000, 2004 r

zrealizowano

-      Magazyn spedycyjny PEKAES Multi-Spedytor sp. z o.o.

Oddział w śremie - magazyn spedycyjny, budynek biurowo-socjalny,
parkingi, drogi i place;

1997 r.

magazyn zrealizowany, budynek biurowy do realizacji

-      Wytwórnia Siatek Ogrodzeniowych „BEKAERT-KOTLARNIA”

     w Kotlarni, woj. opolskie - projekt podstawowy technologiczny dla
    „E & L Projects” Ltd. Warszawa - generalnego realizatora inwestycji;

1997 r.

zrealizowano

-      Hala magazynowa „SCALA PLASTICS” Poland sp. z o.o.

we Wrześni k/Poznania - projekt podstawowy technologiczny dla
„E & L Projects” Ltd. Warszawa - generalnego projektanta inwestycji;

1997 r.

zrealizowano

-      Budynek warsztatowo-biurowy  dla ATB TRUCK S.A.

i ATB SERVICE S.A. w Błoniu - lakiernia samochodów ciężarowych
(na bazie kabiny lakierniczej „LAGOS” Hiszpania), stanowiska montażowe naczep samochodowych, część biurowo-socjalna;

1997 r.

zrealizowano

-      Wytwórnia profili dla stolarki z PCW w Jasiniu k/Poznania dla
„Deceuninck” Polska Sp. z o.o. -
projekt technologii produkcji dla
„E & L Projects” Ltd. Warszawa - generalnego projektanta inwestycji

1999 r.

zrealizowano

-      Zakład Produkcji i Napraw Zbiorników Transportowych

dla Stokota-Kamarg sp. z o.o. w Kielcach - projekt podstawowy technologiczny oraz projekty instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla „E & L Projects” Ltd. Warszawa-generalnego projektanta inwestycji;

1999÷2000 r.

zrealizowano

-      Stacja paliw płynnych „PORT” przy ul. Arkuszowej w Warszawie
dla „Remo-Truck” G. Grzybowski -
kompletna dokumentacja projektowa wielobranżowa

zrealizowano

(2002 r.)

-      Magazyn Spedycyjny „SPEDPOL” w Żabieńcu, gm. Nadarzyn -
technologia, projekty instalacji wewnętrznych i zewnętrznych sanitarnych
i elektrycznych dla „E & L Architects” Warszawa - generalnego projektanta
inwestycji;

2001÷2002 r.

zrealizowany

-      Stacja paliw płynnych przy ul. Pułtuskiej w Serocku

dla „Mix-Bud Bis” Dariusz, Elżbieta Miśta - kompletna dokumentacja projektowa wielobranżowa w zakresie projektu budowlanego

zrealizowano

(2006 r.)

-      Hala magazynowo-produkcyjna firmy VIVA Manufacturing Poland
Sp. z o.o. w Teresinie k/Sochaczewa -
projekt podstawowy technologiczny do projektu budowlanego-zamiennego inwestycji na zlecenie

 „Goldbeck” Sp. z o.o. - generalnego Wykonawcy obiektu

2005 r. - zrealizowano

24 000 m2 p.u.

kubatura

240 000 m3

-      Rozbudowa budynku biurowego z laboratorium zakładowym firmy
Koudijs Pasze Sp. z o.o.  ul. Lotnicza 21 B, 99-100 Łęczyca -

projekt podstawowy technologiczny, projekty sieci i instalacji wewnętrznych sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz wentylacji mechanicznej

zrealizowano

2006 r.

kubatura

3500 m3

-      Rozbudowa obiektu przy ul. Bielawskiej 88 w Konstancinie-Jeziorna na cele Zakładu Produkcji Cukierniczej dla firmy A. Blikle Sp. z o.o.

     ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa

kompletna dokumentacja wielobranżowa w zakresie projektu budowlanego

2005 r.

zrealizowano

kubatura 9600 m3

-      Budynek produkcyjno-magazynowy z częścią administracyjno-socjalną dla firmy „Bogucki-Folie”, Jatne 35, 05-430 Celestynów

- projekt budowlany: technologia, sieci i instalacje sanitarne, system wentylacji mechanicznej, sieci i instalacje elektryczne

2006 r.

zrealizowano

kubatura

11 000 m3

-      Stacja Paliw Płynnych dla Zakładu Budowlanego „DELTA” sp. j.
ul. Niechodzka 11 w Ciechanowie –
kompletna dokumentacja projektowa wielobranżowa

zrealizowana

(2008 r.)

-      Stacja Paliw Płynnych, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Radzyminie -
kompletna dokumentacja projektowa wielobranżowa w zakresie projektu
budowlanego

zrealizowana

(2009 r)

-      Zespół obiektów usługowo-produkcyjnych dla firmy "WOKAS – Kopalnie torfu” Sp. z o.o. w m. Kopce, gm. Huszlew, pow. Łosice – stacja paliw przy planowanej drodze krajowej S19, myjnia pojazdów, hotel, hala produkcyjno-magazynowa z budynkiem biurowym - kompletna dokumentacja projektowa wielobranżowa w zakresie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę;

-      projekty obiektów liniowych: projekt linii kablowej SN 15 kV, projekt stacji transformatorowej, projekt zasilającej sieci wodociągowej Ø 110

2007 r.

realizacja czasowo wstrzymana

-      Przebudowa i remont budynku magazynowo-produkcyjnego firmy
„EXPO-SERVICE” Sp. z o.o. przy ul. Poznańskiej 129/133
w Ożarowie Maz. -
kompletna dokumentacja projektowa wielobranżowa

2007 r.

(zrealizowana)

-      Stacja Paliw Płynnych przy ul. Korkowej 163 w Warszawie - kompletna dokumentacja projektowa wielobranżowa

zrealizowano

(2010 r.)

-      Przebudowa 8 odcinków dróg gminnych na terenie gm. Pokrzywnica, pow. Pułtusk  - projekty budowlane i wykonawcze w zakresie branży drogowej, elektrycznej i teletechnicznej w kooperacji z Pracownię Projektową
„Ekoprojekt” H. Szydlik, Ciechanów

2009 r.

obecnie w realizacji (częściowo już zrealizowane)

-      Budynek Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 36/44 w Lublinie – projekt podstawowy i wykonawczy technologiczny wykonany przy współudziale pracowników
naukowych Politechniki Lubelskiej na zlecenie Generalnego Projektanta inwestycji – AMC - Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o., ul. Książęca 4, Warszawa

2009÷2010 r.

zrealizowano

-      Blacharnia-Lakiernia dla Autoryzowanej Stacji Obsługi SEAT
„Auto Service Maran” przy ul. Wrocławskiej 4 w Warszawie -
kompletna dokumentacja projektowa wielobranżowa

2010 r.

zrealizowano

-      Budynek salonu samochodowego z serwisem samochodów osobowych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Modlińskiej 293
w Dzielnicy Białołęka  w Warszawie dla BLS Krzysztof Wyszomirski
ul. Parowcowa 10 D, Warszawa – projekt technologiczny części serwisowej budynku

2013 r.

uzyskano pozwolenie na budowę

realizacja czasowo wstrzymana

-      Przebudowa 4 odcinków dróg gminnych na terenie gm. Pokrzywnica, pow. Pułtusk  - projekty budowlane i wykonawcze, Specyfikacje Techniczne wykonania i Odbioru robót Budowlanych w zakresie branży drogowej

2015 / 2016 r.

-      Salon samochodowy ze stacją obsługi samochodów marki Honda
przy ul. Puławskiej w Warszawie -
projekt technologiczny części serwisowej budynku oraz projekty budowlane i wykonawcze w zakresie instalacji

2017 r.

zrealizowano

?